mẹo tối ứu internal link

Vai trò của Internal Link và cách để tối ưu

External Link là liên kết từ site của bạn trỏ sang 1 site khác đó được gọi là External Link hay đơn giản hơn chúng